Fohlen 2020

MMN Felica (brown)

Sun Star Granit's Fable (MSG)

MMN Zeus (beige) 

MMN Fernando (brown) 

MMN Fancy (trueblack)

MMN Funny (medium fawn) 

MMN Felix (brown) 

CCA Fina (light fawn)